Strona główna

Usługi BHP – szkolenia, kursy, ocena ryzyka

Nasza firma organizuje profesjonalne szkolenia BHP przeznaczone dla wszystkich grup zawodowych. W zależności od Państwa potrzeb mogą one przyjąć formę wykładów, seminariów połączonych z warsztatami lub kształcenia kierunkowego. Szkolenia mogą odbywać się u Państwa w firmie a także w naszej sali wykładowej w Gorzowie Wielkopolskim. W oparciu o charakter Waszej działalności, indywidualnie opracowujemy program i zakres tematów, poruszanych na każdym szkoleniu BHP. Uwzględniają one między innymi opis poszczególnych stanowisk pracy, czy rodzaj zagrożeń związanych z wykonywanymi obowiązkami.

 

Dzięki naszej bogatej wiedzy oraz doświadczeniu szkoleniowym wszystkie kursy BHP lub PPOŻ są nie tylko ciekawe, ale również bardzo efektywne. Szkolenia BHP zakończone są odpowiednim egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu.

 

Zakres oferowanych usług BHP i P.POŻ.:

 • Pełnienie zadań służby BHP – stała obsługa wszystkich zagadnień BHP,
 • Przegląd zgodności obiektu z wymogami obowiązujących przepisów BHP i P.POŻ.,
 • Przygotowanie kompletu wymaganych instrukcji BHP i P.POŻ,
 • Przygotowanie dokumentu zabezpieczenia stanowisk przez wybuchem,
 • Przeglądy, konserwacje i naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Doradztwo w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia i sprzęt gaśniczy, oraz znaki informacyjno-ostrzegawcze,
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp dla wszystkich grup zawodowych,
 • Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym sporządzanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie rejestrów wypadków i chorób zawodowych, sporządzanie kart statystycznych wypadków dla GUS,
 • Doradztwo i nadzór w przypadku prowadzenia przez wykonawców prac szczególnie niebezpiecznych,
 • Nadzór P.POŻ.,
  Obsługa z zakresu Ochrony Środowiska,
 • Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, wraz z zapoznaniem z wynikami oceny pracowników zakładu pracy,
 • Doradztwo w zakresie ergonomii, organizacji stanowisk i metod pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia,
 • Prowadzenie rejestrów badań i kart pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
 • Doradztwo w zakresie ustalania tabel norm przydziału odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników oraz doradztwo w zakresie jej doboru i pomoc w zakupie,
 • Reprezentowanie pracodawców w kontaktach z organami administracji publicznej sprawującymi nadzór nad warunkami pracy i PSP, przygotowanie wymaganych dokumentów, udzielanie odpowiedzi na stosowane przez nie środki prawne, udział w kontrolach w imieniu i w zastępstwie pracodawcy,
 • Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom
Dla naszych klientów opracowujemy:

 • Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (IBP),
 • Instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZW),
 • Raport o Bezpieczeństwie (ROB),
 • Program Zapobiegania Poważnym Awariom (PZPA),
 • Analizę Bezpieczeństwa,
 • Instrukcje stanowiskowe,
 • Regulamin pracy,
 • Ocenę ryzyka zawodowego,
 • Analizę stanu BHP i P.POŻ.

Przeprowadzamy:

 • Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP, P.poż. oraz udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich grup zawodowych.