Eurokod 7 a projektowanie pali

Eurokod 7 wyróżnia trzy metody liczbowe, za pomocą których określa się nośność geotechniczną projektowanych pali, które w sposób pośredni lub też bezpośredni wykorzystują wyniki badań gruntu albo nośności pali określonej metodą statyczną lub też dynamiczną. Ich kolejność odpowiada poziomowi niezawodności, który się zmniejsza. Poniżej przedstawiam kilka metod ułatwiających projektowanie pali:
Pierwsza metoda zakłada projektowanie w oparciu o wyniki próbnych obciążeń statycznych pali. Jednocześnie w tej metodzie zostaje to potwierdzone obliczeniami lub też w inny sposób.

Jak projektuje się pale prefabrykowane

Metoda druga zakłada projektowanie w oparciu o wyniki badań podłoża wykorzystując w tym celu empiryczne lub analityczne metody obliczeniowe. Ważne jest tutaj to, aby były one wiarygodne i co istotne, by ta wiarygodność była potwierdzona wynikami próbnych obciążeń statycznych w zbliżonych sytuacjach. Metoda trzecia zakłada projektowanie opierające się na wynikach próbnych obciążeń dynamicznych pali. Tutaj także wiarygodność koniecznie musi być potwierdzona wynikami próbnych obciążeń statycznych, które zostały wykonane w podobnych sytuacjach. Norma Eurokod 7 mówi, iż wyniki próbnych obciążeń w formie dynamicznej powinny obejmować zarówno wyniki próbnych obciążeń dynamicznych pali przy stosowaniu dużych odkształceń bez lub z dopasowaniem sygnału. Co ważne ta reguła dotyczy wszystkich pali a także wyniki analizy wpędu z użyciem wzorów dynamicznych, które uwzględniają lub też nie skrócenie pala w momencie uderzenia. Dotyczy to pali wbijanych. Dodatkowo w Eurokodzie 7 dopuszcza się możliwość, aby projektować pale metodą obserwacyjną, którą uważa się za pewną alternatywę. Polega ona na zachowaniu porównywalnych fundamentów palowych, jeśli wyniki badań w terenie i na podłożu potwierdzą poczynione obserwacje. Definicję metody obserwacyjnej ujęto w CIRIA, 1999. Brzmi ona następująco: Metoda obserwacyjna w geotechnice jest zarządzanym, zintegrowanym i ciągłym procesem projektowania, kontroli budowy, monitorowania i przeglądów, który w razie potrzeby umożliwia wprowadzenie w trakcie realizacji lub po zakończeniu budowy wcześniej zaplanowanych modyfikacji. Wszystkie wyżej wymienione składowe procesu muszą być jednakowo ważne. Celem jest uzyskanie ekonomicznych rozwiązań geotechnicznych bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.

Warto dodać, że metoda obserwacyjna nie jest często wykorzystywana w celu bezpośredniego, czyli liczbowego określenia nośności geotechnicznej pali. Dlatego też dalej omawiać jej nie będziemy.