Księgowość spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to kapitałowa spółka handlowa posiadająca osobowość prawną. Może być zarejestrowana przez jednego lub kilku partnerów lecz nie może jej stworzyć inna jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne lub prawne, niezależnie od ich narodowości i miejsca zamieszkania.

Księgowość spółki z o.o.

Utworzenie spółki z o.o. wymaga od przedsiębiorców, aby prowadzili pełną księgowość spółki z o.o. Jednak w przeciwieństwie do uproszczonej rachunkowości znanej osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, zakres odpowiedzialności jest zupełnie inny. 

Księgowość spółki z o.o.

Kto może prowadzić księgowość spółki z o.o.

Księgowość spółki z o.o. może prowadzić zarząd oraz księgowi do tego wyznaczeni. Do najważniejszego zadania firmy która prowadzi księgowość spółki zoo  należy sporządzenie sprawozdania finansowego, które podsumowuje wszystkie operacje, w których uczestniczyła firma, oraz aktywa i pasywa firmy. W tym dokumencie można sprawdzić, która firma generuje przychody i jaki ma zysk. 

W księgowość spółki z o.o. widoczne są również wszystkie aktywa (nieruchomości, środki trwałe), pożyczki, kapitały własne oraz zobowiązania i należności. Zgodnie z raportem można ocenić wartość firmy. Raport księgowość spółki z o.o. powinien zawierać: Rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe, saldo, po przekroczeniu określonego obrotu niektóre podmioty będą musiały zostać również zbadane przez RPP i biegłych rewidentów.

Sprawdź https://cksk.pl/ksiegowosc-spolki-z-o-o/